Pre učiteľov

Finančná gramotnosť v školách            

Od roku 2001 pomáhame učiteľom rozvíjať finančnú gramotnosť v školách. Vzdelávame učiteľov základných a stredných škôl v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania MŠ SR pod názvom „Manažment osobných financií“. Vzdelávanie je akreditované podľa § 42 ods. 4 písm. d ).

Cieľ vzdelávania učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ:

  • naučiť sa prakticky uplatňovať Národný štandard finančnej gramotnosti vo vzdelávaní žiakov na základných a stredných školách,
  • naučiť sa tvoriť osobný a rodinný rozpočet, používať ho ako základný nástroj plánovania a používania peňazí,
  • nadobudnúť kompetencie pre prácu s webovou stránkou www.poznaj.sk,
  • stanoviť strategické ciele zamerané na prevenciu a odstraňovanie problémov žiakov v oblasti finančnej gramotnosti,
  • rozvinúť svoje schopnosti pre poznávanie aktuálnych a výber perspektívnych budúcich finančných nástrojov a služieb,
  • osvojiť si praktické postupy riešenia problémov v reálnom živote v oblasti financií a dokázať ich preniesť do vyučovacieho procesu,
  • rozvinúť svoje sociálne a osobné kompetencie ako súčasť zvyšovania finančnej gramotnosti s cieľom posilniť zodpovedné správanie žiakov a študentov,
  • zdokonaliť sa v získavaní a posudzovaní rôznych zdrojov informácií potrebných pre správne a kvalifikované rozhodovanie v oblasti financií.

Po absolvovaní vzdelávania môžu učitelia realizovať program „Poznaj svoje peniaze“ na školách.

 

Osnovy predmetu      

Na stiahnutie ponúkame osnovy predmetu Manažment osobných financií.

Podmienky akreditácie

Prečítajte si inštrukcie a podmienky potrebné k ukončeniu vzdelávania a získaniu kreditov.